Noticies
20/04/2021
CITA PRÈVIA ON-LINE

12/01/2021
CARRER VILAFANT·FIGUERES

14/12/2020
FISERSA IMPLANTARÀ UN SISTEMA 'Smart Parking'


Premsa
M�s articles ...


Articles

Vostè és a: Societats Municipals > Fisersa Iniciatives, SA > Empresa > Objecte Social
Objecte social

L’objecte social de la societat és el de la promoció, suport i participació en les activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic.

Dins d’aquest objecte social es comprenen, en un sentit ampli, les següents activitats:

1. La protecció, la recuperació o la transformació d’espais de la ciutat mitjançant la seva rehabilitació o transformació urbanística.
2. L’adquisició i la venda de sòl.
3. La promoció, la construcció, l’adjudicació i la venda d’habitatges en qualsevol modalitat.
4. La promoció, la construcció, l’adjudicació i la venda de parcel·les industrials.
5. La gestió, el manteniment i la rehabilitació d’habitatges. La gestió dels habitatges de propietat municipal.
6.  L’execució d’obres en general i d’obres d’urbanització, d’infraestructura, de construcció d’equipaments públics o d’interès significatiu per a la ciutat.
7. La promoció, a construció, la participació i la gestió de centres i equipaments educatius, culturals, esportius, socials, firals i congressuals.
8. Les actuacions en les infraestructures tecnològiques, informàtiques i de les telecomunicacions i dels serveis relacionats que facilitin la comunicació, l’intercanvi d’informació i la seva seguretat.
9. Les actuacions que facilitin el transport, la circulació i la comunicació dels ciutadans a la ciutat o d’altres indrets.
10. Les actuacions en el sector de la producció de béns i de serveis, que suposin l’adopció de noves tecnologies que potenciïn la renovació i l’adequació dels aparells productius de les empreses i dels serveis que afectin a la ciutat.
11. Respecte a les activitats enumerades anteriorment, a més a més, les funcions següents: prestar serveis i funcions d’assessorament. Elaborar estudis, plans, programes, projectes, estudis de viabilitat i plans estratègics. Gestionar ajuts, subvencions, crèdits socials i tot tipus d’instruments anàlegs.

Totes aquestes activitats podran ser realitzades per la Societat bé directament, bé indirectament mitjançant la promoció, la constitució, la participació i la gestió de societats d’objecte anàleg, la col·laboració amb entitats públiques o privades o mitjançant qualsevol altra forma admesa en dret.

La Societat podrà participar en concursos, subhastes, concursos-subhastes, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències en desenvolupament de les activitats abans enumerades, obtenint les qualiticacions pertinents per poder desenvolupar-les.

La gestió de les esmentades activitats es farà d’acord amb els reglaments, les ordenances, els plans, els programes i els acords aprovats o que aprovin els òrgans competents de l’Ajuntament de Figueres i els òrgans de govern de la societat dins els àmbits de la seva competència.

Figueres de Serveis, SA 2009 Tots els drets reservats  |  crèdits: icode consultors Av�s Legal | Pol�tica de privacitat